Category: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๙-๐๔๒ สายเข้าพื้นที่การเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๙-๐๐๘ สายบ้านทากู่ หมู่ที่ ๑ – บ้านปงอ้อ หมู่ที่ ๑๐ (สบแหละ) ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 9037 สายทางเข้าพิ้นที่การเกษตร บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9 ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 9035 สายกลางบ้าน – อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 9041 สายทางกลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 9028 สายทางเข้าเทศบาลตำบลทาปลาดุก หมู่ที่ 3 บ้านทาทุ่งไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 9032 สายอ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง บ้านใหม่ทาชมภู หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์