Category: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง หล...

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง หล...

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง มา...

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง หล...