คู่มือวิธีการใช้งานระบบ บริการ e – service

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

 • เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลทาปลาดุกได้จัดทำขึ้น
  เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน
 • ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน
  ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
 1. ท่านสามารถเข้าไปที่ https://tapladuk.org/wordpress กดมาที่หัวข้อ บริการ e –service หรือคลิกที่ https://forms.gle/P4hXq3eNJ8uhH4NS8 เลือกบริการที่ท่านต้องการ กรอกข้อมูล
  รายละเอียดการขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์ม Google Form การขอรับบริการออนไลน์
 2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน
 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กด ส่ง
 4. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ และทำการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผ่านระบบ Google Drive พร้อมกับดำเนินการปริ๊นแบบขอรับบริการออนไลน์
 5. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้
  ท่านทราบ ผ่านช่องทางติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป