Category: การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน