Author: admin

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และภาคปฏิบัติ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการและผู้มาติดต่อราชการงานจัดเก็บรายได้ เดือน เมษายน พ.ศ.2567