ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทาปลาดุก ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดยนายทัศนะ ธรรมขัดดุก ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

You may also like...