Category: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ยวงนากี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทาปลาดุก และ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก โดยมีกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ เพื่อเป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้ เพื่อการจัดสวัสดิการในชุมชน #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION

ประชุมเตรียมเตรียมความพร้อมและกำชับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10....

มอบใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ให้แก่ นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทาปลาดุก รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา ...

มอบทรายอะเบท ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาปลาดุก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาป่าสัก ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายสวาท เพีย...

เทศบาลตำบลทาปลาดุก โดย นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ของแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่ RE-X-RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยกำหนดให้มีการลงพื้นที่ RE-X-RAY สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ของทุกเดือน เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกและเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

ลงพื้นที่ RE-X-RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยกำหนดให้มีการลงพื้นที่ RE-X-RAY สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ของทุกเดือน

เทศบาลตำบลทาปลาดุก โดย นายสวาท เพี...