Category: ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๙-๐๔๒ สายเข้าพื้นที่การเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๙-๐๐๘ สายบ้านทากู่ หมู่ที่ ๑ – บ้านปงอ้อ หมู่ที่ ๑๐ (สบแหละ) ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 9037 สายทางเข้าพิ้นที่การเกษตร บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9 ตำบลทาปลาดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)